Polityka prywatności

Kto odpowiada za przetwarzanie dane osobowe ?

Administratorem danych osobowych jest WiseMed spółka z o.o z siedzibą w Krakowie, działająca pod adresem os. Oświecenia 1/22 31-635 Kraków (dalej: Administrator).

Po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

 • zbieramy dane, które mogą zostać użyte do:
  Wykonywania zleconych nam usług,
 • marketingu bezpośredniego,
 • badania opinii klientów,
 • zawierania i wywiązywania się z zawartych umów.

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 45/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych może być:

 • zawarta z nami umowa lub dobrowolnie podjęte przez Ciebie działanie zmierzające do jej zawarcia,
 • wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych,
 • przepisy prawa zobowiązujące nas do przetwarzania danych osobowych (np. do prowadzenia księgowości i przechowywania odpowiedniej dokumentacji),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora:
   • marketing bezpośredni,
   • badanie opinii klientów,
   • ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jakie dane przetwarzamy?

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane potrzebne do prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług na rzecz naszych Zleceniodawców przekazane nam dobrowolnie:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • wiadomości e-mail,
 • przez telefon,
 • w dowolny inny sposób.

W jaki sposób przetwarzamy dane?

Zgodnie z art. 4 pkt 2) RODO, przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Pozyskane dane osobowe gromadzimy w naszej bazie, wykorzystujemy w zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności, a jeśli jest to konieczne, przekazujemy je osobom, którym zlecamy czynności niezbędne do prowadzenia tej działalności. Podmioty, które mogą otrzymać od nas Twoje dane osobowe to:

 • podmioty świadczące usługi księgowe, analityczne, marketingowe, prawne oraz informatyczne,
 • nasi Zleceniobiorcy,
 • jednostki upoważnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie uprawnionego żądania (np. sądy lub organy administracji).

Kiedy usuniemy Twoje dane?

Okres przetwarzania danych przez zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Usuniemy Twoje dane w dowolnym z poniższych przypadków:

 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (patrz: kolejny akapit),
 • wniesiesz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (patrz: kolejny akapit),

W każdej chwili możesz skorzystać ze swoich praw

Zgodnie z RODO, jeśli kiedykolwiek otrzymaliśmy od Ciebie Twoje dane, w każdej chwili masz prawo do:

 • żądania dostępu do przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych, które gromadzimy,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • usunięcia danych (zażądać usunięcia danych możesz np. wycofując zgodę na przetwarzanie danych osobowych),
 • przenoszenia danych (możesz uzyskać kopię dotyczących Ciebie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego)
 • sprzeciwu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, prosimy o przesłanie stosownego żądania na adres mailowy kontakt@wisemed.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.